Legezko oharra


Gune www.socibus.es www.socibusventas.es eta elkarturik duten azpidomeinuen arteko edozein (aurrerantzean, “Webgunea”), jabetza dira eta operatzen ditu SOCIBUS, S.A.k (Madrileko Merkataritza Erregistroan inskribatua, Tomoa: 1486, Liburua: ,  Folioa: 16, Sekzioa: , Orria: M-27514, Besterik: 1. inskripzioa eta gizarte egoitza Madrilen, Méndez Alvaro kalea, 83 - Autobusen Hegoko Geralekua, 28045 Madril, Teléfono: 915304417 eta IFK A80098734 zenbakia duena) eta SECORBUS S.L. (Madrileko Merkataritza Erregistroan inskribatua, Tomoa: 9008, Liburua: 0, Folioa: 17, Sekzioa: 8, Orria: M-144919, eta IFKF B81048100 zk. duena), aurrerantzean "Enpresa" deituko dugu.

Enpresak ongi etorri diotsu eta gonbidapena egiten arretaz irakurtzeko Webgune honen Erabilerarako Baldintza Orokorrak (aurrerantzean, “Erabiltzeko Baldintza Orokorrak”), deskribatzen dutenak beronetik nabigatzean aplikagarriak izango diren hitz eta baldintzak, bat etorriz aplikatzeko den espainiar araudian ezarriarekin. Nola Enpresak, etorkizunean, Erabiltzeko Baldintza horiek aldatu ahal lezakeen, bisitaldia aldiro egitea gomendatzen dizugu, eginiko aldaketen berri egokia izateko. 

Webgunea gardentasun, argitasun eta apaltasunez doitzeko xedez, Enpresak, honen berri ematen dio Erabiltzaileari: Erabiltzeko Baldintza Orokorrei buruzko edozein iradokizun, zalantza edo kontsulta jaso eta konponduko da SOCIBUS, S.A.rekin kontaktuan jarriz, 902 229 292 telefonoaren bidez edo socibus@socibus.es posta elektronikoan. 

1. Xedea

Enpresak hornitzen ditu Webgunean eskura diren edukia eta zerbitzuak, Erabiltzeko Baldintza Orokor hauen eta, baita ere, Datuen Pribatutasun eta Babeseko Politikaren pean. Webgune honetara jotzeak edo, berau, edozein modutan erabiltzeak “Erabiltzaile” kalifikazioa eman eta, Erabiltzeko Baldintza Orokor hauek denak, inolako erreserbarik gabe, onartzea dakar, Enpresak erreserbatuz baldintzok, edozein unetan, aldatzeko eskubidea. Ondorioz, Erabiltzaile ororen erantzukizuna izango da, Webgune honetara jotzen duen kasu bakoitzean, indarrean diren Erabiltzeko Baldintza Orokorrak arretaz irakurtzea; hortaz, hemen diren baldintzen arteko edozeinekin ados ez egotearen kasuan, ez du Webgune hau erabili beharko. 

Halaber, ohartua geratzen da, zertaz eta zenbat kasutan baldintza bereziak ezarri ahalko direla, Webgunea, berariazko eduki eta/edo zerbitzutarako erabiltzeko; eduki edo zerbitzu horiek erabiltzeak ondorioztatuko du bertan zehazten diren baldintza bereziak onartzea.

2. Zerbitzuak

Webgunearen bidez, Enpresak eskaintzen die Erabiltzaileei enpresaren informaziora jotzeko posibilitatea, hots, txartelak erosi eta kudeatzea, informatzeko bloga, saltokiak, geralekuak eta kontakturako apartatua.

3. Jabetza Intelektual eta Industriala

Erabiltzaileak aitortu eta onartzen du Webgunean ageri diren eduki denak eta, bereziki, diseinu, testu, irudi, logo, ikono, botoi, software, merkataritza-izen, marka edo erabilera industriala eta/edo komertziala izan dezaketen beste edozein zeinu, Jabetza Intelektualaren eskubideen pean direla. Eta, baita ere, marka, merkataritzako izen edo zeinu bereizgarriak, edukien eta/orrian diren beste edozein elementuren gaineko jabetza industrial eta intelektualeko eskubide denak, Enpresaren eta/edo hirugarrenen jabetza esklusibokoak direla, nortzuek dutelarik trafiko ekonomikoan erabiltzeko eskubide esklusiboa.  Guzti horregatik, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du eduki horiek ez berregin, kopiatu, banatu, eskura jarri edo, beste edozein modu dela bide, jendaurrean komunikatu, eraldatu edo aldatzeko, Enpresa, betebehar horiek ez betezearen ondoriozko edozein erreklamaziotik aske utzirik. Webgunera jotzeak ez du, inolaz ere, eskubideon uko egite, eskualdatze, lizentzia edo laga egite oso ezta ere partzialik suposatzen, salbu aurkakoa espresuki ezartzen bada. Webgunea Erabiltzeko Baldintza Orokor hauek ez die Erabiltzaileei gunea eta/edo hemen espresuki aurreikusi diren edukien bestelakoak erabili, aldarazi, ustiatu, berregin, banatu edo jendaurrean komunikatzeko eskubiderik. Edozein eskubideren beste edozein erabilera edo ustiapen, horretarakoxe Enpresak edo eraginpeko eskubideen hirugarren titularrak horretarakoxe emaniko baimen aurretiazko eta esanbidezkoaren pean egongo da. 

Gune honetan diren eduki, testu, argazki, diseinu, logotipo, irudi, ordenagailu-programa, kode iturri eta, orokorrean, edozein sorlan intelectual, eta baita gunea bere osotasunean ere, artelan multimedia modura, jabetza intelektualaren arloko legeriak babesten ditu egile-eskubideak modura. Enpresa da Webgunearen diseinu grafikoa osatzen duten elementuen titularra, menuak, nabigatzeko botoiak, HTML kodea, testuak, irudiak, ehundurak, grafikoak eta Webgunearen beste edozein edukiren titularra edo, edozein kasutan, baimena du elementuok erabiltzeko. Webgunean den edukia ezingo da berregin, ez osoro ezta zati batean ere, ez eskualdatu, ez erregistratu informazioa berreskuratzeko inongo sistemaren aldetik, inolako modutan eta inolako bidetatik, salbu esandako Erakundearen aurretiazko baimen idatzia bada. 

Era berean debekaturik dago “copyright”, babeserako gailu teknikoak eta edukiek izan lezaketen informaziorako edozein makanismo kendu, ez aipatu eta/edo manipulatzea. Webgune hau erabiltzen duenak konpromisoa hartzen du esan diren eskubideak errespetatzeko eta haien kalterako izan daitekeen edozein jarduketa ekidin egiteko. Edozein kasutan, SOCIBUS, S.A.k du eskubidea, beroni dagozkion jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen defentsarako legezko bitarteko edo egintzak egiteko.

4. Webgunearen Erabiltzaileak dituen Betebehar eta Erantzukizunak

Erabiltzaileak, konpromiso hauek bereganatzen ditu:

a) Webgunea, bere eduki eta zerbitzuak, modu egoki eta legezkoan erabiltzea, honako hauekin bat etorriz: (i) une bakoitzean aplikagarria den legeria; (ii) Webgunearen Erabilerarako Baldintza Orokorrak; (iii) morala eta modu orokorrean onarturiko ohitura onak eta (iv) ordena publikoa.

b) Webgunera ailegatzeko behar diren bitarteko eta baliabide tekniko denez jabetzea.

c) Izaera pertsonaleko datuak ematean, Webgunean diren formularioak modu zuzenean betetzea eta uneoro eguneratuak mantentzea, nola eta, une bakoitzean, Erabiltzailearen egiazko egoera islatzeko moduan. Erabiltzailea izango da egiten dituen adierazpen faltsu edo zehaztasunik bakoen eta, horiek direla medio, Enpresari edo hirugarrenei sorrarazten zaizkien kalteen erantzule bakarra.

Nahiz eta goragoko apartatuan ezarria, Erabailtzaileak, honako hauek ere ekidin beharko ditu:

a) Webgunearen eta/edo edukien erabilera ez baimendu edo iruzurrezkoa egitea Erabiltzeko Baldintza Orokor hauetan debekaturik dauden helburu edo efektu ez zilegiekin, hirugarrenen eskubide eta interesen kaltegarriak edo, edozein modutan, zerbitzu edo agiri, artxibo eta edozein ekipo informatikotan biltegiratu diren artxibo eta edukien mota oro kalteatu, gehiegi zamatu, narriatu edo, ohiko moduan, erabiltzea eragoztea. 

b) Webgunearen baliabide edo alde murriztuetara jotzea edo jotzen saiatzea, horretarako eskatzen diren baldintzak bete gabe.

c) Webgunearen, beren hornitzaile edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak egitea.

d) Sarean birus informatikoak edo, Enpresaren sistema fisiko edo logikoetan kalteak sorraraz lezaketen beste edozein sistema fisiko edo logikoak sartzea edo zabaltzea.

e) Enpresaren, hirugarren hornitzaileen eta beste Erabiltzaileen datuak eskuratu, erabili eta/edo manipulatzeko saiatzea.

f) Sarbide publikoa berregin edo kopiatu, banatu, onartzea komunikazio publikoko edozein modalitateren bidez, edukiak eraldatu edo aldatzea, salbu eskubideon titularraren baimena bada edo, jarduera, legez baimendua bada.

g) Jabetza intelektual edo industrialen eskubideen gaineko oharrak eta Enpresaren zein edukietara gehituriko hirugarrenen eskubideak identifikatzeko gainerako datuak kendu, ezkutatu edo manipulatzea eta, baita ere, gauza bera egitea babesteko gailu teknikotan zein edukietan gehitu litezkeen informatzeko edozein mekanismotan.

h) Edukiak lortzea eta lortzen saiatzea, horretarako, kasuak kasu, horretarako haien eskura jarri diren bitarteko edo prozedimendu ezberdinak edo, edukiok diren web orrietan espresuki adierazi direnak erabiliz edo, orokorrean, Interneten, webgunea eta/edo edukiak kaltetu edo balioaz gabetzeko arriskurik ez izateagatik erabiltzen ohi direnetatik ezberdinak erabiliz.

i) Zehatzean, aipatzeko baina kasu denak barne hartu gabe, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du ez eskualdatu, zabaldu edo hirugarrenen eskura jartzeko informazioak, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu eta/edo irudizko artxiboak, argazkiak, grabaketak, software eta, orokorrean, edozein material mota, beti ere:

(i) Edozein eratan, Konstituzioan, Nazioarteko Itunetan eta indarrean den gainerako legerian aitortzen diren oinarrizko eskubideen aurka egon, mespretxatu edo kaltea eragiten dietenean.

(ii) Jarduketa delitua egin, izena belztu, izen ona kendu, gogorkeria sortu edo, orokorrean, legearen, moralaren, guztiongandik onarturiko jarrera onen edo ordena publikoaren aurkakoak sorrarazi, eragin edo sustatzen dituenean.

(iii) Jarduketa, jarrera edo sexua, arraza, erlijioa, sinesteak, adina edo izaeragatiko bereizkeriazko pentsamenduak sorrarazi, eragin edo sustatzen dituenean.

(iv) Produktu, elementu, mezu eta/edo zerbitzu delitugule, gogorkeri, irainkor, kaltegarri, degradatzaileak edo, orokorrean, legearen, moralaren, guztiongandik onarturiko jarrera onen edo ordena publikoaren aurkakoak direnak gehitu, eskura jarri zein ahalbidetzen dituenean.

(v) Antsietate edo beldurrezko egoera onartezina sorrarazi edo sorraraz dezakeenean.

(vi) Jarduera arriskutsu, arriskugarriak edo osasun eta oreka psikikorako kaltegarriak sorrarazi edo eragin dituenean.

(vii) Enpresaren edo hirugarrena den babes intelektualaren edo industrialaren arloko legeriak babestua bada, egin nahi den erabilera baimendu egin ez denean.

(viii) Pertsonen ohore, intimitate pertsonal eta familiarraren edo beren irudiaren aurkakoa denean.

(ix) Edozein motatako publizitatea denean.

(x) Webgunearen funtzionamendu egokia eragozten duen edozein motatako birus edo programa barne duenean.

Webgunearen zerbitzu eta/edo edukien arteko zenbaitera jotzeko pasahitz bate mango balitzaizu, zentzunez erabiltzera behartzen zara, uneoro isilpean mantenduz. Ondorioz, haren gordetze eta isilpekotasunaren arduraduna izango zara, konpromisoa hartuz hirugarrenei, ez aldi baterako ez betirako laga ez egiteko ezta ere, kanpoko inorengandik, zerbitzu eta/edo edukien erabilera baimentzeko. Modu berean, beharturik dago Enpresari komunikatzeko haren pasahitzaren erabilera desegokia izan lezakeen edozein gertaera: lapurreta, galera edo baimenik gabeko sarbidea, berehala ezeztatua izateko. Ondorioz, gorago esan den jakinarazpena egiten ez den bitartean, Enpresa salbuetsita dago bere pasahitzaren erabilera okerragatik sorrraraz litzakeen edozein erantzunkizunetik, harena izanik erantzukizuna, legezkoa ez den edozein hirugarrenen aldetik, Webgunearen eduki eta/edo zerbitzuen edozein erabilera legez kontrakotik.  

Erabiltzeko Baldintza Orokor hauetan ezarri diren betebeharren arteko edozein zabarkeriz edo gogo txarrez beteko ez balu, horren ondorioz Enpresarentzat izan litezkeen kalte-galera guztiengatik erantzungo du. 

5. Responsabilidades

Enpresak ez du bermatzen Webgunean diren elementu eta informazioen sarbide jarraia, ez bistaratze, deskarga edo onura, haren kontrolpean diren faktore edo inguruabarrengatik ekidin, eragotzi edo eten daitezkeenean. 

Enpresak ez du, eduki edo informazio eskainietara sartzearen ondorioz har litezkeen erabakien erantzukizunik bereganatzen. 

Enpresak, zerbitzua eten edo berehala ezezta dezake Erabiltzailearekin harremana, baldin eta somatzen badu berea duen Webgunea edo bertan eskaintzen diren zerbitzuen arteko edozein, Erabiltzeko Baldintza Orokor hauen aurkakoak direla. Enpresak ez du erantzukizunik bereganatzen Webgunearen erabileraren ondoriozko kalte, galera, galtze, erreklamazio edo gastuengatik. Erantzukizun bakarra izango du, ahal denik eta lasterren kalteok sorrarazten dituzten edukiak ahal denik eta lasterren bertatik kentzeko, beti ere horrela jakinarazten bada. Bereziki, ez du erantzukizunik izango, besteak beste, hauetatik ondoriozta litezkeen kalteengatik:  

 (i) interferentzia, eten, akats, omisio, telefonozko matxura, atzerapen, blokeatze edo sistema elektronikoan konexiorik ezak telekomunikabideetan akats, gainkarga eta okerren edo Enpresaren kontrolarekin zerikusirik ez duen beste edozein arrazoigatik direnean.

(ii) intromisio ez legezkoak edozein eratako programa txarren erabileraren eta edozein komunikazioren bidezkoak, hala nola birus informatikoak edo beste edozein.

(iii) Webgunearen abusu behar ez den edo desegokia.

(iv) segurtasun edo nabigazioko okerrak nabigatzailearen funtzionamendu oker edo beronen bertsio ez eguneratuak erabiltzearen ondoriozkoak. Enpresaren administratzaileek erreserbatzen dute, osoro edo zati batean, Webgunean den edozein eduki edo informazio.

SOCIBUS, S.A.k ez du bereganatzen, Webgunearen Erabiltzaileek, disposizio eta erabilera askeko zerbitzuen erabilera okerragatik izan litezkeen izaera orotako kalte eta galeren edozein erantzukizun. Era berean, SOCIBUS, S.A. salbuetsita dago, datuak jasotzeko formularioen ondorioz jaso litezkeen eduki eta informazioagatik edozein erantzukizunetik, horiek bakarrik direla kontsulta eta zalantzen zerbitzuak eskaintzeko. Beste alde batetik, zerbitzuon erabilera ez legezko edo desegoki baten ondorioz kalte-galerak sorraraztearen kasuan, Enpresak aukera izango dio Erabiltzaileari erreklamatzeko kalte edo galera sorraraziak.  

Enpresa, Webgunera sartu edo berau erabiltzea dela bide izan daitezkeen edozein kalte eta galeren, egintza edo hirugarrenen demandaren aurreko erreklamazio, egintza edo demandaren ondorioz ondo geratzearen ardura zurea da. Era berean, beharturik zaude, Enpresari, zure aldetik “robots”, “spiders”, “crawlers” edo antzeko lanabesak erabiltzearen ondoriozko kalte-ordaina egitera, beti ere lanabesok erabili izan badira datuak lortu edo ateratzeko edo, zure aldetik, Webgunearen funtzionamendurako zentzurik gabeko karga inposatzeko.

6. Hiperestekak

Erabiltzailea beharturik dago inolako modutan ez berregiteko, ezta hiperlotura edo hiperesteka baten bidez ere, Enpresaren Webgunea, ezta beronen edukirik bat bera ere, salbu Enpresaren baimen berariazko eta idatzia bada.  

Enpresaren Webguneak estekak ditu hirugarrenek kudeatzen dituzten beste webgunetara, Erabiltzailearen sarbidea errazteko enpresa laguntzaile eta/edo babesleek ematen duten informaziora. Horrekin bat, Enpresak ez du erantzukizunik webgune horien edukiaz, ezta ere ez da jartzen, hirugarrenei, hirugarrenen loturen bidez eskain diezaiekeen zerbitzu eta/edo informazioa bermatzeko, ezta/edo eskaintzeko posizioan. 

Erabiltzaileari eskubide mugatu, errebokagarri eta ez esklusiboa ematen zaio Webgunearen orri nagusiari esketak sortzeko erabilera pribatu eta merkataritzarako ez denerako. Webgunera (i) esteka barne hartzen duten webguneek ezingo dute aditzera eman Enpresak webgune hori zein bere zerbitzu edo produktuak gomendatzen dituenik; (ii) ezingo dute faltsutu Enpresarekin duten harremana, ezta ere baieztatu Enpresak esteka hori baimendu duela, ez Enpresaren marka, denominazio, merkataritza-izen, logotipo edo beste seinu bereizgarriak sartzea;  (iii) ezingo ditu edukirik sartu gustu txarreko, lizun, erasotzaile, eztabaidagarri, gogorkerira edo sexua, arraza edo erlijioagatik bereizkerira eragiten dutenak, ordena publikoaren aurkakoak edo legez aurkakoak; (iv) ezingo dute estekarik egin orri nagusitik aparteko Webgunearen beste edozein orritara; (v) Webgunearen berezko helbidearekin izan beharko du lotunea, esteka egiten duen webgunea, Webgunea, beronen webaren osagai modura edo haren “frames” delakoen arteko baten barruan edo “browser” bat sortuz Webgunearen orrien arteko edozeinetan. Enpresak, edonoiz eskatu ahalko du Webgunera edozein esteka kentzea, hori egin ondoren berehala ezeztatzeari ekin behar izanik. Enpresak ezingo du kontrolatu, Webgunerako diren estekak ezarrita duten beste webguneek emaniko informazioa, edukiak, produktuak edo zerbitzuak.

Ondorioz, Enpresak ez du bereganatzen inolako erantzukizun-motarik esandako webguneei buruzko edozein alderdirengatik.

7. Datuak babestea

Zerbitzuen arteko zenbait erabiltzeko, Erabiltzaileek aurretiaz eman behar dituzte norbanako izaerako zenbait datu. Horretarako, Enpresak, modu automatikoan tratatuko ditu  Datu pertsonalak, EUROPAR LEGEBILTZARRAREN ETA KONTSEILUAREN 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 ARAUDIA (EB) betez. Araudi horrek arautzen ditu pertsona fisikoen babesa datu pertsonalen tratamenduaz eta datu hauen zirkulazio askeaz. Era berean, indargabetu egiten du 95/46/EB Zuzentaraua (Datuak babesteko araudi orokorra) eta, baita ere, Datu pertsonalen Babeserako eta eskubide digitalen bermerako abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa. 

Horretarako Erabiltzaileak jo dezake, datu pertsonalen tratamendu eta, baita ere, aurretiaz ezarritako helburuen ezarpenerako jarduerarako, Política de Privacidad que presenta Sitio Web delakoan definitu diren baldintzetan xedatu denera. 

8. Iraupena eta amaiera

Webgune honetako zerbitzuaren eta gainerakoen prestazioa, printzipioz, denboraldian mugarik gabea da. Hala ere, Enpresak, amaitutzat jo edo eten ahalko du atariko zerbitzuen arteko edozein.  Hori posible denean, Enpresak iragarriko du zerbitzu konkretuaren prestazioa amaitu edo eten egin dela.

9. Adierazpenak eta Bermeak

Orokorrean, Webgunean eskaintzen diren eduki eta zerbitzuak informatzeko baino ez dira. Ondorioz, eskaintzean, Enpresak ez du inolako berme edo adierazpenik ematen Webgunean eskaintzen diren eduki eta zerbitzuez; izan ere, zerrendatzeko bakarrik sartzen ditu legezko, fidagarritasun, onuragarritasun, egiazkotasun, zehaztasun edo merkaturatzeko gaitasuneko bermeak, salbu, legea dela bide, adierazpen eta bermeak kanpoan utzi ezin diren neurrian.

10. Ezinbesteko kasua

SOCIBUSek ez du erantzukizunik izango zerbitzua eskaintzea ezinezkoa denean, arrazoia hauen artekoa bada: hornidura elektrikoaren, telekomunikabi lineen etendura luzatuak, gizarteko gatazkak, grebak, asaldatzeak, leherketak, uholdeak, Gobernuaren egintzak eta ez egintzarik ezak eta, orokorrean, ezinbesteko edo ezusteko kasu denak.

11. Gatazken ebazpena. Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

Erabiltzeko Baldintza Orokor hauek, eta baita Webgunearen erabilera ere, espaniar legeriak arautuko ditu. Edozein gatazka, Webguneko titularraren helbideko auzitegietan ebatziko da. 

Erabiltzeko baldintza Orokor hauetako edozein hizpaketa eskatu ezina edo baliorik gabea balitz legeria aplikagarriaren bidez edo ebazpen judizial edo administratibo baten bidez, eskatzeko ezintasun edo baliorik eza horrek ez du ondorioztatuko Erabiltzeko Baldintza Orokor hauek, osoro, eskatu ezinak edo baliorik gabeak izatea. Kasu horietan, Enpresak, hizpaketa hori aldatu edo ordeztuko du, baliodun eta eskagarria izanik, ahal den neurrian jatorrizko hizpaketan islaturiko helburu eta uzia lortzen duen beste bategatik.

 


Argazkien kredituak

Madril: Rick Ligthelm Licencia CC BY 2.0

Sevilla: Frayle Licencia CC0 1.0

Kordoba: Maria Lopez Spain Licencia CC BY 2.0

Kadiz: Rey Perezoso Licencia CC BY 2.0

Huelva: Polybert49 Licencia CC0 1.0

Bilbo: KΛXIII Licencia CC BY 2.0

Mlaga: Michael Bertulat Licencia CC BY-ND 2.0

Gainerako argazkiak, Socibus/Secorbus Taldearen jabetzakoak dira.


Web orriaren euskarria

Sigma Data Services-ek garatu duen web orria. Mesedez, gurekin kontaktatu webgune honen funtzionamenduarekin zerikusian dagoen edozein arazotarako.


Informazio 2019ko urtarrilaren 22ean eguneratua.